PRIVATUMO POLITIKA

Bendra informacija

Kadabra, UAB (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

* Duomenų valdytojo rekvizitai: Upelio g. 5, Smiltynų I k., LT-54440 Kauno r, Lietuva
* Buveinės adresas: Upelio g. 5, Smiltynų I k., LT-54440 Kauno r, Lietuva
* Tel.: +370 37 208448
* El. paštas: edvinas@kadabra.lt
* PVM mokėtojo kodas: LT100002415512

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

Kokią informaciją apie jus renkame?

Tiesiogiai Jūsų pateikiama informacija (skirtinguose svetainės puslapiuose, susisiekimo formose, anketose

* vardas,
* pavardė,
* telefono numeris,
* elektroninio pašto adresas,

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

* būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
* funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
* statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
* tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

Statistiniai ir reklaminiai slapukai

Lankytojas pats gali nustatyti naršyklei neleisti naudoti slapukų: (instrukcijos anglų kalba)

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Edge

Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika.

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Kita mūsų renkama informacija

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

Kaip naudojame jūsų informaciją?

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie jus, jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su jūsų sutikimu.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga.

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

* jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
* teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
* teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų duomenis saugosime 3 metus po paskutinio jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis ar turiniu dienos. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

* Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
* Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
* Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
* Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
* Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
* Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
* Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, skambinti telefonu +370 37 208448 ir nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu ir/arba kad nebūtų taikomas tik automatizuotas, įskaitant profiliavimą**, jūsų asmens duomenų tvarkymas, nenurodydami nesutikimo motyvų.

**Pagal jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų subjektas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu vienu iš šių būdų: paštu: Upelio g. 5, Smiltynų I k., LT-54440 Kauno r, Lietuva .

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros būdu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse

Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Slapukai

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymai

Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikas
Woocommerce krepšelio slapukai Įsidėjus prekes į krepšelį, pirkėjas gali išeiti iš internetinės svetainės ir sugrįžęs rasti krepšelyje įsidėtas prekes. Po 24 valandų krepšelio informacija ištrinama automatiškai. 1 (vieną) dieną
Woocommerce „woocommerce_cart_hash“ ir „woocommerce_items_in_cart“ Šie slapukai, skirti saugoti krepšelio informaciją naršant tarp vidinių internetinės svetainės puslapių. 1 (vieną) sesiją – iki tol, kol lankytojas naršo svetainėje
Woocommerce „wp_woocommerce_session_“ Šis slapukas yra „Woocommerce“ įskiepio slapukas, skirtas identifikuoti sesiją. 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas
Woocommerce „wordpress_logged_in_“ ir „wordpress_sec_“ „WordPress TVS“ slapukai, skirti atskirti prisijungusį vartotoją. 2 (dvi) savaites
Woocommerce prekių peržiūros slapukai Šie slapukai įsimena pirkėjų aplankytus puslapius internetinėje svetainėje. Sukaupta statistika padeda pirkėjui lengviau apsipirkti internetu – sukaupta statistika pateikiama skyreliuose „Neseniai peržiūrėjote“, „Kiti pirkėjai taip pat domėjosi“ ir pan. Naudojamas iki sesijos pabaigos
Google Analytics „1P_JAR“ Šis slapukas naudojamas norint rodyti suasmenintus skelbimus „Google“ svetainėse, atsižvelgiant į lankytojų naujausias paieškas ir ankstesnę sąveiką. 30 (trisdešimt) dienų
Google Analytics „AID“ Šis slapukas naudojamas reklamų parinkimui internete – internetinės svetainės produktams ir paslaugoms reklamuoti „Google Adwords“ priemonėmis. 2 (dvejus) metus
Google Analytics „NID“ Šis slapukas, turintis unikalų ID, kurį „Google“ naudoja norint prisiminti internetinės svetainės lankytojo nuostatas ir kitą informaciją (pvz. pageidaujamą kalbą, kiek paieškos rezultatų pageidauja, kad puslapis rodytų ir kt.). 6 (šešis) mėnesius
Google Analytics „CONSENT“ Tai lankytojų sutikimas su slapukais, kuomet duodamas sutikimas leisti internetinei svetainei suaktyvinti jos slapukus ir sekėjus, kurie tvarko asmens duomenis. iki 2 (dvejų) metų
Google Analytics „ANID“ Šis slapukas naudojamas reklamavimui, teikiamam internete ir saugomam www.google.com. 2 (dvejus) metus
Google Analytics „Secure-3PAPISID“ Šis slapukas sukaupia internetinės svetainės lankytojų pomėgių profilį, kad būtų galima rodyti „Google“ reklamas. 2 (dvejus) metus
Google Analytics „_Secure-3PSID“ Šis slapukas sukuria internetinės svetainės lankytojų pomėgių profilį, kad būtų galima rodyti pasikartojančias reklamas. 2 (dvejus) metus
Google Analytics „_Secure-3PSIDCC“ Šis slapukas nustato tikslinį segmentą. Taikymo tikslais naudojamas kuriant internetinės svetainės lankytojo pomėgių profilį, siekiant parodyti atitinkamą ir suasmenintą „Google“ reklamą. 2 (dvejus) metus
PHPSESSID Šis slapukas išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus. Naudojamas iki sesijos pabaigos
wordpress_test_cookie Turinio valdymo sistemos WordPress slapukas, naudojamas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą. Naudojamas iki sesijos pabaigos
_GRECAPTCHA Apsaugos nuo robotų, naudojamas kai siunčiamos užklausos per Contact-form 6 (šešis) mėnesius
store_notice[notice id] Parduotuvės pranešimai daugiau informacijos: https://woocommerce.com/document/woocommerce-customizer/#section-2 Naudojamas iki sesijos pabaigos
wordpress_ Vartotojo paskyros „Secure ID” slapukas, naudojamas paskyros saugumui užtikrinti. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos. Naudojamas iki sesijos pabaigos
wordpress_logged_in_ Skirtas atpažinti prisijungusį vartotoją sesijos metu. Slapukas nesaugo jokios asmeninės informacijos. Prisijungimo slapukai galioja 2 (dvi) dienas. Jei Jūs pažymite pasirinkimą „Prisiminti mane“, Jūsų prisijungimo slapukas galios 2 (dvi) savaites. Kai atsijungiate iš savo paskyros, prisijungimo slapukai ištrinami.
wp-settings-{time}-[UID] Naudojamas tinklapio struktūros personalizavimui pagal vartotoją. Slapukai nesaugo jokios asmeninės informacijos. 1 (vienerius) metus
_ga Google Analytics slapukas, kuris užregistruoja unikalų ID, kuris naudojamas generuoti statistinei informacijai apie tai kaip lankytojas naudoja svetainę 2 (dvejus) metus
_gid „Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti 1 (vieną) dieną
_gat Google Analytics slapukas, kuris naudojamas riboti užklausų kiekiui į Google servisą 1 (vieną) dieną
_gali Techninis slapukas, puslapio funkcionalumui ir teisingam turinio atvaizdavimui užtikrinti 1 (vieną) diena
_fbp Rinkodarinis, personalizuotai reklamai Facebook tinkle pateikti/gauti 3 (tris) mėnesius
cookie_notice_accepted Slapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti 1 (vieną) mėnesį
pll_language Polylang slapukas, kuris skirtas išsaugoti kalbos nustatymus. Nuolatinis
mailerlite:webform:shown:* Mailerlite slapukas, skirtas, kad svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas tinkamas jų veikimas.
Daugiau informacijos MailerLite
sbjs_current Statistikos slapukas. 6 mėnesiai
sbjs_current_add Statistikos slapukas. 6 mėnesiai
sbjs_first Statistikos slapukas. 6 mėnesiai
sbjs_first_add Statistikos slapukas. 6 mėnesiai
sbjs_migrations Statistikos slapukas. 6 mėnesiai
sbjs_session Statistikos slapukas. 6 mėnesiai
sbjs_udata Statistikos slapukas. 6 mėnesiai
Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

Susisiekite su mumis

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Paštu: Upelio g. 5, Smiltynų I k., LT-54440 Kauno r, Lietuva

Telefonu: +370 37 208448

El. paštu: edvinas@kadabra.lt

UAB „KADABRA“/HOBBYSHOP NAUJIENLAIŠKIO GAVĖJŲ PRIVATUMO POLITIKA

UAB „KADABRA“ rūpinasi Jūsų informacijos apsauga. Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

1. Kodėl svarbu perskaityti šią Privatumo politiką?

Šioje Privatumo politikoje bus atsakyta į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Jei turite kokių nors klausimų arba bet kuri iš šio pranešimo dalis yra neaiški, kreipkitės į mus. Prašome atkreipti dėmesį, kad bet kokia žodžio „mes“ forma šioje Privatumo politikoje reiškia mūsų Bendrovę, kaip nurodyta Privatumo politikos 2 skyriuje.

2. Kas atsakingas už mano informaciją?

UAB „KADABRA“

Įmonės kodas: 300562775

Savanorių pr. 192-306, LT-44151, Kaunas

El. paštas info@kadabra.lt

Tel. 837208448

3. Duomenų rinkimo tikslas:

Duomenis apie jus renkame, kad galėtume siųsti jums siųsti mūsų naujienlaiškius. Juose rasite naujausią informaciją apie stalo žaidimus, šios industrijos naujienas, žaidimų apžvalgas ir įdomius bei naudingus straipsnius. Naujienlaiškių gavėjams teiksime specialius pasiūlymus, bei informuosime apie naujai gaunamas prekes, nuolaidas ir mūsų renginius.

4. Pateikiama informacija ir jos rinkimo būdas:

Užpildydami naujienlaiškio registracijos formą ir davę savo sutikimą, pateikiate asmeninį el. pašto adresą. Kad jūsų pašto negalėtų registruoti kiti asmenys, registraciją turite patvirtinti gavę registracijos patvirtinimo laišką.

5. Teisinis informacijos rinkimo pagrindas:

Rinkti ir tvarkyti jūsų asmeninę informaciją leidžiate duodami savo sutikimą registracijos formoje (GDPR 6 str. 1 d.)

6. Informacijos atskleidimas tretiesiems asmenims:

Jūsų informacijos tretiesiems asmenims neatskleidžiame. Naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikia interneto kompanija „Mailerlite“, surinkti el. pašto adresai talpinami ir saugomi jų serveriuose (pateikiama užpildant registracijos formą), naudojant juos mūsų elektroninių laiškų siuntimui. Su „Mailerlite“ privatumo politika galite susipažinti pateiktu el. adresu https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy

7. Duomenų saugojimo laikotarpis:

Jūsų duomenis saugome tol, kol pateikiate prašymą juos ištrinti.

8. Kaip atsisakyti naujienlaiškio

Atsisakyti naujienlaiškio galima pasinaudojus kiekvieno el. laiško pabaigoje esančia nuoroda. Taip pat susisiekus nurodytais kontaktais.

9. Jūs turite teisę:

Bet kada atsisakyt naujienlaiškio;

Paprašyti atskleisti apie jus turimą informaciją;

Pateikti prašymą ištrinti jūsų informaciją;

Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

10. Su mumis susiekti galite nurodytais kontaktais. Į visus klausimus atsakysime el. paštu info@kadabra.lt